Hộp giảm tốc chengpang CHM tốc độ chậm

CHM Hộp giảm tốc độ chậm
công suất 1/4Hp~1HP
tỷ số truyền 1/250~1/1800
cốt phi 32 40 50