GIẢM TỐC HÀNH TINH

(bánh răng xoắn có độ chính xác cao)

GIẢM TỐC HÀNH TINH

 (đầu ra định dạng đĩa có độ chính xác cao)

GIẢM TỐC HÀNH TINH

 (góc đầu ra đĩa)

GIẢM TỐC HÀNH TINH

(bánh răng xoắn góc)

GIẢM TỐC HÀNH TINH

(bánh răng thẳng có độ chính xác cao)

GIẢM TỐC HÀNH TINH

(hỗ trợ kép tích hợp chính xác)